Wood City

Wood City

Wood City

Helsinki, 2017

 • Totalentreprenør: SRV
 • Byggherre: ATT
 • Arkitekt: HUS Arkitekter
 •  Antall etasjer: 2 x 8
 • Montasjetid: 22 uker

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: Sweco
 • Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso

Helsinki, 2017

 • Contractor: SRV
 • Client: ATT
 • Architect:   HUS Arkitekter
 • Number of floors: 2 x 8 floors

 

Own main suppliers:

 • Engineering: Sweco
 • Assembly:  Woodcon AS
 • Material: Stora Enso
 • Assembly time: 22 weeks

Wood City er verdens første fullverdige LVL (laminated-veneer-lumber) som er gjennomført, LVL er bedre kjent som Kerto i Norge. Stora Enso, sammen med den finske entreprenøren SRV har utviklet prosjektet i felleskap som et forskningsprosjekt, og har fått stor omtale i finske medier. Dette prosjektet er nok et av få vi får oppleve som bygges uten at materialet er CE-godkjent før det bygges. Ettersom det aldri før var oppført et bygg med LVL som hovedbæresystem i vegger og dekker ble det gitt tillatelse fra myndighetene i Finland å oppføre det og godkjenne det i etterkant. Produksjonen av elementene har foregått ved Stora Enso’s fabrikk i Varkaus i Øst-Finland.

Byggene er plassert i Jätkäsaari i Helsinki. De to boligblokkene som strekker seg over 8 etasjer er en del av det som i fremtiden skal bli et eget tre-kvartal, Wood City. Woodcon hadde gjennom vinteren 2017 oppdraget med å montere LVL-elementene og fasadeelementene på prosjektet på vegne av Stora Enso. Bruken av massivtre i Finland ligger langt bak Norge, og kompetanse på montasje ble derfor hentet fra oss i Woodcon.

Veggelementene på prosjektet hadde en tykkelse på hele 195mm, og dekkene var bygd opp som ribbe-dekker med LVL-steg og topplate. Hovedforskjellen mellom LVL og CLT (KLT) når det kommer til montasje er hardheten. LVL er grunnet sin høye andel med lim et vesentlig hardere element, noe som påvirker innfesting og skruing. Dette var en av utfordringene for montørene i prosjektet. For Woodcon som organisasjon var dette et krevende, men spennende prosjekt hvor vi fikk erfaringer med et nytt materiale. Etter erfaringene vi fikk med LVL i Wood City har begynt å trekke dette inn i prosjektet her hjemme i form av dragere, fagverk og i landbruksbygg da styrker overgår både KLT og Limtre.

Wood City is the first complete LVL (laminated-veneer-lumber)-project built in the world. Stora Enso has together with the Finnish company SRV developed this project together as a scientific project and has gotten a lot of attention from Finnish media. This project is one of few were we experience building without materials that has been CE approved before the assembly. Since it never has been built a building with LVL as bearing in both walls and slabs, it was given promotion by the Finnish government to build it and approve it afterwards. The element production has been done at Stora Ensos factory in Varkaus east in Finland.

The buildings are placed in Jätkäsaari in Helsinki. The two eight floor high apartment building are a part of what in the future will be a wooden-quarter known as Wood City. Woodcon has through the winter of 2017 had the assignment of mounting all the LVL and façade elements on the project on behalf of Stora Enso. The use of CLT in Finland is far behind Norway and thus they needed competence in assembly and got us to do it.

The walls on this project was a whole 195mm wide, and the slabs was made in the same way as ribbed slabs. The main difference when building in LVL and CLT is that LVL has a lot more glue, and thus becomes a lot harder. This again makes it at lot harder to screw, which was a challenge. For Woodcon as an organization this was a demanding yet exiting project where we got great experience with a new material. After the experience we got form this project we have started using LVL in girders, trusses and barns because the strength is greater than both CLT and Glulam.