Ydalir Skole og Flerbrukshall

Ydalir Skola och Flerbrukshall

Ydalir primary school and sports hall

Elverum, 2019

 • Totalentreprenør: Betonmast Innlandet
 • Byggherre: Elverum Kommune
 • Arkitekt: Ola Roald
 • M2 BTA: 6600m2
 • Antall etasjer: 1-2

Egne hovedleverandører:

 •  Prosjektering – RIBMT: WSP Engineering
 • Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso, Rothoblaas

Elverum, 2019

 • Contractor: Betonmast Innlandet
 • Client: Elverum municipal
 • Architect: Ola Roald
 • M2 BTA: 6600m2
 • Number of floors: 1-2

 

Own main suppliers:

 • Engineering: WSP Engineering
 • Assembly:  Woodcon AS
 • Material: Stora Enso and RothoBlaas

(Bilder hentet fra Bygg.no)

Samspillsentreprisen mellom Elverum Kommune og Betonmast Innlandet stilte krav om utstrakt bruk av tre. Dette resulterte i et prosjekt der man ikke kan unngå å legge merke til hva som har vært ideen. Man kan se den synlige bærekonstruksjonen i massivtre neste hvor hen man går i bygget.

Totalt på Ydalir-prosjektet har vi levert og montert KL-tre, fagverksdragere i LVL, og limtre til skolebygget med idrettshall og paviljong, sløyd med tilstøtende sykkelparkering, barnehagen samt tre uteboder for lagring.

Du kan lese mer om Ydalir Barnehage under barnehage-fanen.

Ydalir-prosjektet står fram som et godt eksempel som viser spennende løsninger med massivtre. Dette vises tydelig i pyramidenetakene som gir både ekstra volum og lys inn i klasserommene. Med både trapper, amfier, buede mesaniner og ikke minst den utvendige paviljongen som viser frem innovative og kreative løsninger i tre som kan benyttes i fremtidens bygg.

God dialog med totalentreprenøren gjorde at vi fikk en fin flyt i montasjen. Og med grundig planlegging av både framdrift og logistikk på byggeplassen fikk tekniske fag starte opp tidlig i de forskjellige delene av bygget ettersom vi var ferdig med vår montasje.

I Idrettshallen ble det benyttet fagverksdragere i LVL, noe som ikke er utprøvd tidligere. Men med dyktige rådgivere med på laget ble disse prosjektert og levert i slutten av november 2018. Disse ble levert fra Stora Ensos fabrikk i Finland, og transportert på lastebil i fullengder på 27m.

Video av denne montasjen kan du se HER.

– Vi startet med betongarbeidene i april 2018. I mai 2019 ble hele prosjektet med skole og barnehage overlevert, så det har vært en svært kort byggetid, sier avdelingsleder Dag Stenersen i Betonmast Innlandet.

– Det har vært lite støyende aktiviteter og utrolig godt å jobbe her kontra et stål og betongbygg, sier Stenersen.

Prosjektledelsen opplyser at de tidlig møtte skepsis fra de tekniske entreprenørene som trodde det kom til å bli veldig lite tid.

– Når vi kom i gang så de at det faktisk var mulig, det er morsomt å se at de har endret litt oppfatning, fastslår prosjektleder Henning Sørlie i Betonmast Innlandet.

Les mer om prosjektet HER.

(Pictures: Bygg.no)

The interaction phase between Elverum municipality and Betonmast had great demands regarding use of wood.  This resulted in a project where one cannot avoid noticing what has been the idea. Throughout the building the wood is visible, all of the walls, ceilings, furniture and bearing structure is visible wood. At Ydalir we have delivered and assembled CLT, glulam and LVL to both the school, kindergarten and sports hall.

You can read more about the kindergarten under kindergartens on the project page.

The Ydalir-project is a good example of good CLT solutions. This is clearly shown in the pyramid-roofs which gives both extra light and volume in the classrooms. Two stairs, amphitheatre, curved mezzanines and the outdoor pavilion shows creative and good solutions in how wood can be used in buildings of the future.

Good dialogue with the contractor gave us a good flow in the assembly. With thoroughly planning and good logistics on the building site, technical disciplines got to start early as we completed our assembly.

In the sports hall we used LVL trusses, which has never been used previously. With the use of good engineers and advisors, the trusses were delivered November 2018. Stora Enso`s factory in Finland produced the trusses. The 27-merter long trusses was transported fully assembled by truck to the construction site. HERE is a video of the assembly of the trusses.

-We started with the concrete works April 2018. May 2019 the entire project with kindergarten, school and sports hall was delivered. We must say this has been a short construction time, says Dag Stenersen from Betonmast Innlandet.

-It has been little noise from the assembly and a good environment to work in compared to a steel and concrete building, says Stenersen.

Projectmanagment meat great scepticism regarding the time schedule.

-When we got started it was fun to see how fast they changed opinion, says projectmanager Henning Sørlie in Betonmast Innlandet.

Read more about this HERE. (In Norwegian)