Kongsvinger Ungdomskole

Kongsvinger Ungdomskole

Kongsvinger secondary school

Kongsvinger, 2018

 • Totalentreprenør: ØM Fjeld
 • Byggherre: Kongsvinger Kommune v/ KK Eiendom
 • Arkitekt: hlm Arkitektur
 • M2 BTA: 11 360m2
 • Antall etasjer: 2-3 6
 • Montasjetid: 16 uker

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: WSP
 • Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso, Rothoblaas

Kongsvinger, 2018

 • Contractor: ØM Fjeld
 • Client: Kongsvinger municipal v/ KK Eiendom
 • Architect:  HLM Arkitektur
 • M2 BTA:  11 360m2
 • Number of floors: 2-3

 

Own main suppliers:

 • Engineering: WSP
 • Assembly:  Woodcon AS
 • Material: Stora Enso and RothoBlaas
 • Assembly time: 16

Kongsvingers nye signalbygg ble montert gjennom sommeren og tidlig høst 2017. En storskole med kapasitet til 720 elever ungdomsskoleelever. Bygget var i utgangspunktet tenkt oppført i stål og betong, men gjennom prosessen fikk kommunen opp øynene for massivtre og omprosjekterte skolen. Selv om samspillsfasen mellom byggherre og totalentreprenør tilpasset bygget til massivtre var det nødvendig å benytte kassedekker i massivtre og limtre for å håndtere de store spennene som i utgangspunktet var tenkt i betong/hulldekker. Dette er en av utfordringene når konstruksjoner i utgangspunktet er tenkt som tradisjonelle stål- og betongbygg, men løsninger i tre finnes og kan benyttes. I flerbrukshallen er det benyttet limtre-fagverk som bæring for taket. For å oppnå kvalitet og effektivitet på montasjen valgte vi å få disse ferdig sammensatt før de ble levert byggeplass. Dette resulterte i at 25,5m lange fagverk ble transportert på jernbane fra Graz i Østerrike til Drammen, for så videre på lastebil de siste milene til Kongsvinger. Enkelte mente dette var umulig, men vi beviste igjen at alt er mulig.

Et ønske fra arkitekten var at det skulle etterstrebes at massivtre ble brukt i størst mulig grad på fast møblement på skolen. Med bakgrunn i dette ble det levert ca 210m med sittebenk samt at elevskapene ble kassett inn med 60mm massivtre. Som alle offentlige bygg er også Kongsvinger Ungdomsskole utsmykket med kunst, men til forskjell fra tradisjonell kunst som blir hengt på veggen har skolen bokstavelig talt fått kunsten svidd inn i veggene. Massivtre egner seg godt for svi-kunst, noe som kommer godt frem ved at både en tiur og flere furuer er svidd rett på veggen.

Les mer om prosjektet HER.

Kongsvinger`s new signature building was built throughout the summer and early autumn in 2017. A large school with capacity of 720 pupils. Originally the idea was to build in concrete and steel. However, during the process municipality opened their eyes to CLT and decided to reengineer the school. Even though the contractor and client cooperated well in the early stages of the engineering it was necessary to use box-slabs in CLT and glulam in order to cope with the great lengths that was originally planned with concrete. This is one of the main challenges when buildings planned built in steel and concrete are being built in wood. There are however good solutions for this that can be used, and are being used.

In the sports hall it`s used glulam-trusses as bearing for the roof. In order to get the best quality and efficiency we choose to get these assembled before they got delivered at the building site. As a result of this the 25,5-meter-long trusses were transported on the railway form Graz I Austria to Drammen, and the last few miles on truck to Konsvinger. Some said it was impossible, yet again we proved it possible.

A wish from the architect was that CLT was used as much as possible on the furniture at the school. Because of this we delivered 210 meters of bench and all the pupils’ closets was boxed in with 60 mm CLT.

As all public buildings Kongsvinger secondary school is ornately with art. In difference to traditional art that are hung on the wall, the art is literally burned into the wall. CLT is suitable forwoodburning iron, something that comes to show by a capercaillie and lots of pines burned into the wall.

Read more about this HERE. (In Norwegian)