Woodcon AS

Woodcon AS

Woodcon AS

Woodcon AS

Woodcon AS har utviklet seg gjennom de siste årene til å bli en ledende aktør innen konstruksjoner i kl-tre og limtre i Norge, og bygger videre på aktiviteter fra 2007 gjennom Massive Wood Constructions. Woodcon AS som spesialfirma på løsninger i KLT og limtre ble etablert i 2013, og fra og med 1. Juni 2015 ble Woodcon AS kjøpt opp av dagens eiere som driver selskapet fra sine kontorer i Mjøstårnet i Brumunddal. Eierne er alle involverte i driften av selskapet.

Woodcon AS har bygget opp en solid organisasjon bestående av håndplukkede medarbeidere med bred kompetanse og lang erfaring fra løsninger i tre, både praktisk og teoretisk.

Sitat Kent Are Kristiansen, daglig leder/ CEO:
Vi er virkelig blitt en fantastisk gjeng med en fantastisk kultur. Samtlige medarbeidere i konsernet ønsker det beste for sine medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder.
Vi skal gå foran som en fremoverrettet bedrift med ønske om å skape vinn-vinn situasjoner og vi ser veldig lyst på fremtiden!

Med vekst fra 3 millioners omsetning i 2013 til 114 millioner i 2016 ble vi i 2017 Gaselle bedrift, og vi ble gasellevinner i Hedmark. Veksten har fortsatt, og Woodcon AS hadde i 2018 en omsetning på 211 millioner. I samme periode har vi økt fra 1 til 32 medarbeidere.

Siden 2017 har Woodcon AS utviklet seg til et konsern med datterselskap innen prosjektering, og landbruk i Norge, samt at vi har startet opp et eget datterselskap i Sverige for å håndtere markedet der.
Utover egne datterselskap har Woodcon også et søsterselskap i Østerrike som håndterer den tekniske tegningen og produksjonsklargjøring, Woodplan GMBH.

WOODCON ENGINEERING AS

Woodcon Engineering AS ble etablert I slutten på 2019, med planlagt fulldrift fra 01.01.2020.
Woodcon konsernet ser det som en stor fordel å ha tilknyttet nøkkelpersonell for prosjektering i eget system. WCE vil fungere både som utførende i detaljprosjektering, samt som prosjekteringsleder ved bruk av eksterne samarbeidspartnere. Woodcon var her heldig som fikk med seg Kristine Andersen som medeier og daglig leder. Kristine vil i samarbeid med Torleif Nøstvik ha ansvaret for driften i selskapet, i godt samarbeid med resten av konsernet. Begge har bakgrunn fra Høyer Finseth/ WSP. Flere nøkkelpersoner tilknyttet Woodcon gruppen har eierpost i selskapet.

WOODCON INDUSTRI OG LANDBRUK AS

Woodcon Industri og Landbruk AS ble etablert i starten av 2017. Bakgrunnen for etableringen var å bli en totalleverandør for bygg til landbruket, i samarbeid med kunder og diverse innredningsleverandører. Woodcon var heldige og fikk med seg Gunnar Aasterud både som medeier, samt som daglig leder og ansvarlig for drift i selskapet. Gunnar har bakgrunn fra Fjøssystemer Bygg, og er virkelig en av seniorene som kjenner dette markedet best. Vårt ønske er at dyrene også skal få gleden av bærekraftig bygging og gode innemiljøer, slik som vi mennesker ønsker oss.

WOODCONSTRUCTION SWEDEN AB

Woodconstruction Sweden AB ble etablert I 2017. Woodcon ønsker med datterselskapet å ta del i tre-markedet i Sverige, på samme måte som Woodcon AS har gjort i Norge. I oppstarten ansatte vi Kim Grönnevik som drift- og prosjektsjef, og vi har siden ansettelsen blitt så imponert over gjennomføringene at vi i 2019 kom til enighet med Kim om å ansette han som daglig leder i selskapet. Organisasjonen har vi også begynt å bygge opp, i første omgang ved ansettelse av Mathias Viberg som prosjektleder. Begge har erfaring både fra tre-bransjen og totalentrepriser.
Vi skal bygge selskapet stein for stein, og regner i fremtiden med at WCS er like stort som Woodcon AS i Norge.
Kim har også en eierandel i selskapet.

WOODPLAN GMBH

Woodplan GMBH ble etablert i 2016 av Alan Hofmann. Alan var tidligere teknisk sjef hos Mayr Melnhof, og etter en periode som ansatt i Woodcon fant vi ut at beste løsning for det totale systemet var etablering av selskapet i Østerrike.
Selskapet har i dag 7 medarbeidere som jobber fulltid for Woodcon konsernet med teknisk tegning og produksjonsklargjøring.
Woodplan GMBH har eierpost i Woodcon AS.

Woodcon AS

Woodcon AS has through the last years developed to become one of the major actors in CLT, LVL and glulam in Norway, starting out with what was then named “Masssive wood constructions” in 2007. Woodcon AS has specialized in CLT, LVL and glulam and was established in 2013. June 1. 2015 Woodcon AS was bought of the current owners that runs the company from Mjøstårnet in Brumunddal. All of the owners is involved in the operations of the company.

Woodcon AS ha built a solid organization consisting of coworkers headhunted to get the best competence, experience and experience, both practical and theoretical.

Quote from CEO Kent Are Kristiansen:

«We have truly become a great group of people with great culture. All of the employees want what is best for their coworkers, our partners and clients. We want to be a forward-looking company with a wish to create solutions benefiting all parties.»

With growth from 3 million turnover in 2013 to 114 million in 2016 we became a “Gaselle” business, and the winner of the price in Hedmark county. The growth has continued, and Woodcon AS had a turnover of 211 million in 2018. In the same time, we have grown from 1 to 32 employees.

Since 2017 Woodcon AS has developed to become a group with subsidiaries within engineering and farming in Norway and have started our own subsidiary in Sweden to handle the market there. Besides having subsidiaries in Norway, we also have a subsidiary company in Austria called Woodplan GMBH, that provides technical drawings and production-preparations.

WOODCON ENGINEERING AS

Woodcon Engineering AS was established in the end of 2019 with a planned full-time operation from 01.01.2020. Woodcon Group sees it as a great advantage to have own key-employees within the group. WCE will function as both engineering and head of engineering when using external partners. Woodcon was glad to bring Kristine Andersen inn as co-owner and CEO of WCE. Together with Torleif Nøstvik, Kristine Andersen will have the responsibility to run the company, in good partnership with the rest of the group. Both have experience from Høyer Finseth/WSP. Several people from the rest of the group has owner records in WCE.

Woodcon Industri og Landbruk AS

Woodcon Industri og Landbruk AS was established in 2017. WIL delivers barns and industrial buildings. Woodcon was lucky to bring in Gunnar Aasterud as both co-owner and CEO for WIL. Our wish is that the animals will enjoy the pleasure of both building environmentally friendly and have good indoor environment.

Woodconstruction Sweden AB

Woodconstruction Sweden AB was established in 2017. Together with Woodconstruction Woodcon wishes to take part of the Swedish marked in the same way as we are in Norway. In the beginning we employed Kim Grönnevik to run the company as projectmanager. He impressed us so much that we decided to promote him to CEO of Woodconstruction. We have started to build the organization and hired Mathias Viberg as Head of Project. We have plans to build the company piece by piece and reckon that WCS will be the same size as Woodcon AS in Norway. Kim also has ownership in the company.

WOODPLAN GMBH

Woodplan GMB was established in 2016 by Alan Hofmann. Alan has formally been technical leader in Mayr Melnhof. After working in Woodcon AS for a while we found out that the best solution was to establish the companu in Austria. The company has today seven people working fulltime for Woodcon Group with technical drawings and production-preparations. Woodplan GMBH has ownership in Woodcon AS.

Woodcon AS har utvecklats till att bli en av de största aktörerna i Norge på konstruktioner i KL-trä
och limträ. Vi är ett företag som specialiserat oss på lösningar inom KL-trä och limträ. Företaget startades 2013 och har sedan mitten av 2015 haft sin nuvarande ägarstruktur. Woodcon AS har sitt säte i Brumunddal och sitt kontor i Mjöstornet. Alla ägare är aktiva inom företaget.

Woodcon AS har byggt upp en organisation av medarbetare med bred och lång erfarenhet av att
arbeta med träkonstruktioner.

Citat från Kent Are Kristiansen, VD/CEO:

” Vi har verkligen blivit ett fantastiskt gäng med en fantastisk kultur. Alla anställda vill varandra väl och värnar för våra kunder och partners bästa. Vi vill vara ett företag som blickar framåt med en önskan att skapa bra lösningar som gynnar alla parter. Vi ser ljust på framtiden.”

Företaget har gått från en omsättning på 3 miljoner (2013) till 114 miljoner (2016). 2017 blev vi ett ”Gasell” företag och blev årets gasellföretag i Hedmark. Woodcon AS har fortsatt att växa och hade 2018 en omsättning på 211 miljoner. Under samma tid har företaget vuxit från 1–32 anställda.

Under 2017 påbörjades arbetet med att utveckla en koncern med olika dotterbolag inom olika affärsområden. Då skapades Woodcon Industri og Landbruk AS med fokus på industri och lantbruksfastigheter i Norge samt Woodconstruction Sweden AB för att möta marknaden i Sverige.

WOODCON ENGINEERING AS
Woodcon Engineering AS startades i slutet av 2019. Målet med det var att kunna ha projekteringen
av projekten inom Woodcon-koncernen. Vi har lyckats knyta till oss nyckelpersoner inom detta område för att starta upp denna verksamhet. WCE arbetar med projektering av egna projekt men även med externa kunder och samarbetspartners. Vi tillhandahåller även projekteringsledare. Kristine Andersen anställdes till VD. Hon är även delägare i företaget. Kristine kommer tillsammans med Torleif Nøstvik att leda och driva företaget. De båda har en bakgrund från Høyer Finseth/WSP. Flera av nyckelpersonerna i Woodcon-koncernen har ägande i företaget.

WOODCON INDUSTRI OG LANDBRUK AS
Woodcon Industri og Landbruk AS skapades 2017. Bakgrunden till det var att man ville ha
affärsområdet lantbruk och industri inom ett eget företag. Bolaget är en totalleverantör vid
byggnation av lantbruksbyggnader. Företaget drivs av Gunnar Aasterud som är både delägare och VD. Gunnar kommer tidigare från Fjøssystemer bygg. Han har många års erfarenhet från denna marknad. Vi på Woodcon önskar att alla djuren skall få samma möjligheter som oss människor till att bo i miljövänliga byggnader med bra inneklimat.

WOODCONSTRUCTION SWEDEN AB

Woodconstruction Sweden AB skapades 2017. Bakgrunden till dotterbolaget är att komma in på den svenska marknaden på samma sätt som vi har gjort i Norge. Kim Grönnevik anställdes som drift och projektchef. Han gjorde ett imponerande arbete och är sedan 2019 VD på företaget. Företaget växer och organisationen byggs upp. Vi har i en första omgång anställt Mathias Viberg som projektledare. De har båda tidigare erfarenheter från att bygga med trä och arbeta i totalentreprenader. Tanken med företaget är att sakta bygga upp det ”sten för sten” och att på sikt bli lika stora som Woodcon AS är i Norge.

Kim är även delägare i företaget.

WOODPLAN GMBH

Woodplan GMBH grundades 2016 av Alan Hofmann. Alan arbetade tidigare som teknisk chef på Mayr Melnhof. Därefter var han anställd på Woodcon ett kort tag innan vi kom fram till att den bästa lösningen är att etablera ett företag på plats i Österrike. Idag har Woodplan 7 st anställda som arbetar med tekniska ritningar och produktionsförberedelser för projekt inom Woodcon-koncernen. Woodplan GMBH har en ägarpost i Woodcon AS.