NOR / ENG

Woodcon AS

Woodcon AS

Woodcon AS

Woodcon AS har utviklet seg gjennom de siste årene til å bli en ledende aktør innen konstruksjoner i kl-tre og limtre i Norge, og bygger videre på aktiviteter fra 2007 gjennom Massive Wood Constructions. Woodcon AS som spesialfirma på løsninger i KLT og limtre ble etablert i 2013, og fra og med 1. Juni 2015 ble Woodcon AS kjøpt opp av dagens eiere som driver selskapet fra sine kontorer i Mjøstårnet i Brumunddal. Eierne er alle involverte i driften av selskapet.

Woodcon AS har bygget opp en solid organisasjon bestående av håndplukkede medarbeidere med bred kompetanse og lang erfaring fra løsninger i tre, både praktisk og teoretisk.

Sitat Kent Are Kristiansen, daglig leder/ CEO:
Vi er virkelig blitt en fantastisk gjeng med en fantastisk kultur. Samtlige medarbeidere i konsernet ønsker det beste for sine medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder.
Vi skal gå foran som en fremoverrettet bedrift med ønske om å skape vinn-vinn situasjoner og vi ser veldig lyst på fremtiden!

Med vekst fra 3 millioners omsetning i 2013 til 114 millioner i 2016 ble vi i 2017 Gaselle bedrift, og vi ble gasellevinner i Hedmark. Veksten har fortsatt, og Woodcon AS hadde i 2018 en omsetning på 211 millioner. I samme periode har vi økt fra 1 til 32 medarbeidere.

Siden 2017 har Woodcon AS utviklet seg til et konsern med datterselskap innen prosjektering, og landbruk i Norge, samt at vi har startet opp et eget datterselskap i Sverige for å håndtere markedet der.
Utover egne datterselskap har Woodcon også et søsterselskap i Østerrike som håndterer den tekniske tegningen og produksjonsklargjøring, Woodplan GMBH.

WOODCON ENGINEERING AS

Woodcon Engineering AS ble etablert I slutten på 2019, med planlagt fulldrift fra 01.01.2020.
Woodcon konsernet ser det som en stor fordel å ha tilknyttet nøkkelpersonell for prosjektering i eget system. WCE vil fungere både som utførende i detaljprosjektering, samt som prosjekteringsleder ved bruk av eksterne samarbeidspartnere. Woodcon var her heldig som fikk med seg Kristine Andersen som medeier og daglig leder. Kristine vil i samarbeid med Torleif Nøstvik ha ansvaret for driften i selskapet, i godt samarbeid med resten av konsernet. Begge har bakgrunn fra Høyer Finseth/ WSP. Flere nøkkelpersoner tilknyttet Woodcon gruppen har eierpost i selskapet.

WOODCON INDUSTRI OG LANDBRUK AS

Woodcon Industri og Landbruk AS ble etablert i starten av 2017. Bakgrunnen for etableringen var å bli en totalleverandør for bygg til landbruket, i samarbeid med kunder og diverse innredningsleverandører. Woodcon var heldige og fikk med seg Gunnar Aasterud både som medeier, samt som daglig leder og ansvarlig for drift i selskapet. Gunnar har bakgrunn fra Fjøssystemer Bygg, og er virkelig en av seniorene som kjenner dette markedet best. Vårt ønske er at dyrene også skal få gleden av bærekraftig bygging og gode innemiljøer, slik som vi mennesker ønsker oss.

WOODCONSTRUCTION SWEDEN AB

Woodconstruction Sweden AB ble etablert I 2017. Woodcon ønsker med datterselskapet å ta del i tre-markedet i Sverige, på samme måte som Woodcon AS har gjort i Norge. I oppstarten ansatte vi Kim Grönnevik som drift- og prosjektsjef, og vi har siden ansettelsen blitt så imponert over gjennomføringene at vi i 2019 kom til enighet med Kim om å ansette han som daglig leder i selskapet. Organisasjonen har vi også begynt å bygge opp, i første omgang ved ansettelse av Mathias Viberg som prosjektleder. Begge har erfaring både fra tre-bransjen og totalentrepriser.
Vi skal bygge selskapet stein for stein, og regner i fremtiden med at WCS er like stort som Woodcon AS i Norge.
Kim har også en eierandel i selskapet.

WOODPLAN GMBH

Woodplan GMBH ble etablert i 2016 av Alan Hofmann. Alan var tidligere teknisk sjef hos Mayr Melnhof, og etter en periode som ansatt i Woodcon fant vi ut at beste løsning for det totale systemet var etablering av selskapet i Østerrike.
Selskapet har i dag 7 medarbeidere som jobber fulltid for Woodcon konsernet med teknisk tegning og produksjonsklargjøring.
Woodplan GMBH har eierpost i Woodcon AS.

Woodcon AS

Woodcon AS has through the last years developed to become one of the major actors in CLT, LVL and glulam in Norway, starting out with what was then named “Masssive wood constructions” in 2007. Woodcon AS has specialized in CLT, LVL and glulam and was established in 2013. June 1. 2015 Woodcon AS was bought of the current owners that runs the company from Mjøstårnet in Brumunddal. All of the owners is involved in the operations of the company.

Woodcon AS ha built a solid organization consisting of coworkers headhunted to get the best competence, experience and experience, both practical and theoretical.

Quote from CEO Kent Are Kristiansen:

«We have truly become a great group of people with great culture. All of the employees want what is best for their coworkers, our partners and clients. We want to be a forward-looking company with a wish to create solutions benefiting all parties.»

With growth from 3 million turnover in 2013 to 114 million in 2016 we became a “Gaselle” business, and the winner of the price in Hedmark county. The growth has continued, and Woodcon AS had a turnover of 211 million in 2018. In the same time, we have grown from 1 to 32 employees.

Since 2017 Woodcon AS has developed to become a group with subsidiaries within engineering and farming in Norway and have started our own subsidiary in Sweden to handle the market there. Besides having subsidiaries in Norway, we also have a subsidiary company in Austria called Woodplan GMBH, that provides technical drawings and production-preparations.

WOODCON ENGINEERING AS

Woodcon Engineering AS was established in the end of 2019 with a planned full-time operation from 01.01.2020. Woodcon Group sees it as a great advantage to have own key-employees within the group. WCE will function as both engineering and head of engineering when using external partners. Woodcon was glad to bring Kristine Andersen inn as co-owner and CEO of WCE. Together with Torleif Nøstvik, Kristine Andersen will have the responsibility to run the company, in good partnership with the rest of the group. Both have experience from Høyer Finseth/WSP. Several people from the rest of the group has owner records in WCE.

Woodcon Industri og Landbruk AS

Woodcon Industri og Landbruk AS was established in 2017. WIL delivers barns and industrial buildings. Woodcon was lucky to bring in Gunnar Aasterud as both co-owner and CEO for WIL. Our wish is that the animals will enjoy the pleasure of both building environmentally friendly and have good indoor environment.

Woodconstruction Sweden AB

Woodconstruction Sweden AB was established in 2017. Together with Woodconstruction Woodcon wishes to take part of the Swedish marked in the same way as we are in Norway. In the beginning we employed Kim Grönnevik to run the company as projectmanager. He impressed us so much that we decided to promote him to CEO of Woodconstruction. We have started to build the organization and hired Mathias Viberg as Head of Project. We have plans to build the company piece by piece and reckon that WCS will be the same size as Woodcon AS in Norway. Kim also has ownership in the company.

WOODPLAN GMBH

Woodplan GMB was established in 2016 by Alan Hofmann. Alan has formally been technical leader in Mayr Melnhof. After working in Woodcon AS for a while we found out that the best solution was to establish the companu in Austria. The company has today seven people working fulltime for Woodcon Group with technical drawings and production-preparations. Woodplan GMBH has ownership in Woodcon AS.